אנטנות סלולריות

אנטנות סלולריות בשטחי עיריות ומועצות

לאורך השנים נתקל משרדנו במקרים רבים בכל רחבי הארץ בהם אנטנות סלולריות הוקמו בשטחים ציבוריים השייכים לעירייה או למועצה, בקרבת בתי מגורים, בתי ספר, בתי אבות וכו'. אותן אנטנות סלולריות ממוקמות בדרך כלל על גבי תרנים גבוהים, בניינים ציבוריים המהווים שטחים ציבוריים לכל דבר ועניין. 

לעיתים קרובות אותן עיריות או מועצות מתנערות מאחריותן לקיומן של אנטנות סלולריות בשטחן ובקרבת אזורי מגורים ולמעשה מותירות את התושבים המתגוררים בקרבתן בפני שוקת שבורה.

כתוצאה מכך נוצרות לעיתים קרובות התארגנויות של תושבים או הורים לילדים אשר פונות לעזרת משרדנו במטרה לסלק את האנטנות הסלולריות מקרבתם. חשוב לציין כי הקמת אנטנה סלולרית בשטח ציבורי בקרבת בתי מגורים מחייבת עמידה בתנאים הקבועים בחוק. ככלל, הדרישות להקמת אנטנות סלולריות מסוגים אלו מצריכות ,בין היתר, אישורים מהמשרד להגנת הסביבה, אישור מהנדס מהוועדה לתכנון ובנייה, אישורים עירוניים ועמידה בתנאי תמ"א 36 א', עמידה בתנאי חוקי העזר העירוניים. הדרישות  הנדרשות להקמת אנטנות סלולריות הינן מחמירות .אי עמידה בהן מובילה לכדי תוצאה לפיה אותן אנטנות סלולריות המוצבות אינן חוקיות.

אנטנות לא חוקיות

העובדה כי קיימת התארגנות תושבים חשובה במישור ההסברתי והתודעתי, אולם, חשוב לציין כי אנטנה סלולרית שאינה עומדת בתנאי החוק הינה בלתי חוקית ואין בהכרח חשיבות, מבחינה משפטית, למספרם של המתלוננים ודינה להיות מסולקת בין כך ובין כך.

עמידה בתנאי החוקים וההוראות השונות עומדים לפתחן של חברות הסלולר אשר מתקינות את האנטנות ושל העיריות או המועצות אשר בשטחן מוקמות אותן אנטנות סלולריות, בדרך כלל, כאמור, על גבי תרנים גבוהים או על גג בניין ציבורי, השייך לעירייה או למועצה.

יצוין כי ככל ואנטנות סלולריות מוצבות על בניין הנמצא בבעלות פרטית, אזי הטענות הינן, בדרך כלל ובהתאם לנסיבות, מול בעל הנכס אשר הסכים להצבתן על הבניין בבעלותו תמורת תשלום חודשי, בדרך כלל של אלפי שקלים וכן מול חברת הסלולר.

בחזרה לאנטנות הסלולריות המוצבות בשטחים ציבוריים. עירייה או מועצה מקומית מחויבת, מלבד החוקים וההוראות שציינתי מעלה, לשמירה על בריאותם, ביטחונם ורווחתם של התושבים המתגוררים בשטח העיר או המועצה. חובה זו מתבססת בין היתר על עקרון הזהירות המונעת, אשר הינו עקרון מנחה בחקיקה ובפסיקה הישראלית, אשר קובע כי קיים צורך להימנע מפעולה שהאפשרות להשלכות שליליות שלה או הסבירות להופעתן אינן ידועות, במטרה להימנע מאותן השלכות. יצוין כי טרם ידועות ההשלכות הבריאותיות קצרות ורחוקות הטווח של הקרינה הנפלטת מאנטנות סלולריות. קיימות מחלוקות בעולם הרפואה העולמי לעניין זה. חשוב לציין כי תקן הקרינה הקיים בישראל בוחן רק את השפעת החום על האדם ולא בוחן השפעות אחרות אשר מסכנות את גוף האדם.

עיריות או מועצות או כל גוף ציבורי אחר, אינם יכולים להתעלם מחובותיהם על פי חוק, הן במישור ההסדרים החקיקתיים והרגולטורים, הן במישור ועדות התכנון והבנייה וההיתרים מטעם המשרד להגנת הסביבה והן לאור חובתם על פי חוק ובהתאם למנהל תקין להגנה על התושבים החיים בקרבן.

טיפול בתביעות כנגד אנטנות סלולריות

לאורך השנים משרדנו מטפל ומלווה ועדי בתים רבים, התארגנויות שונות של שכנים, בערים שונות ברחבי הארץ. נקודת המוצא המקשרת בין כל אותם מקרים הינה כי הוקמו בקרבתם אנטנות סלולריות מפלצתיות, ללא יידוע התושבים, ללא הסכמתן וללא אישורם. כתוצאה מכך, קיימות סכנות בריאותיות עקב קרינה הנפלטת מאותן אנטנות סלולריות, סכנות בטיחותיות, קיימים חששות רבים במישור הפסיכולוגי המובילים לפגיעה חמורה באיכות החיים וירידת ערך הנכסים.

למעשה הצבתן של אנטנות סלולריות לפתע, מעל ראשי הדיירים ובקרבתם, הופכת את סדרי חייהם ומטלטלת אותם קשות.

במקרים רבים פנייה לערכאות שיפוטיות היא בסופו של יום הפתרון להסרת אותן מפגעים ומטרדים מפתח בתי התושבים והשבת שגרת החיים לקדמותה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן