אנטנות סלולריות

קרינה סלולרית באזורי מיסוך

מקומות המוגדרים כאזורי מיסוך

בעידן המודרני קיימים מקומות רבים המהווים אזורי מיסוך, בהם שוהים רבים, הן לצרכים אישיים והן לצרכי עבודה. ביו היתר ניתן למנות מעליות, ממ"דים, רכבות המאופיינים בבניה מתכתית,כאזורי מיסוך.

שימוש במכשיר סלולרי במהלך שהייה באזורי מיסוך עלול לסכן את המשתמש בו מבחינת הקרינה הסלולריות המופקת לאור המאפיינים של אותם אזורי מיסוך, אשר מתבטאים בקרינה סלולרית מוגברת הקיימת באותו המקום עקב מיסוך, אשר משמעותו הינה כליאת הקרינה בתוך אותו המקום.

הסכנה הבריאותית הטמונה בחשיפה לקרינה סלולרית

ועדה מטעם ארגון הבריאות העולמי קבעה בשנת 2011 עקרון לפיו קרינה סלולרית מוגדרת כ"מסרטן אפשרי".

בעולם קיימות מחלוקות רבות בכל הנוגע להשלכות קרינה סלולרית עם גוף האדם. לנוכח הגדרת הקרינה הסלולרית המצטרפת אל מחקרים בינלאומיים רבים המוכיחים את הנזקים הבריאותיים לנוכח חשיפה לקרינה סלולרית, נדרש משנה זהירות. ככל והמחויבים בכך לא פועלים כפי שמחויב, בפתחם מונחת אחריות נזיקית ככל ותוגש תביעה שכזו על ידי ניזוק.

יתרה מכך, בישראל אמנם מתקיים טווח בטיחות שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה אולם, קיימות מחלוקות רבות לגבי אותו הטווח, אופן החלתו, אופן חישובו ויעדיו. לראייה, קיימת ידיעה כי אותו טווח בטיחות הקיים בישראל למעשה בוחן את הפקת הקרינה על בסיס חום, כאשר בפועל, עלול להיגרם נזק בריאותי כתוצאה מקרינה, שאינו מבוסס על חום.

בנוסף, משרד הבריאות הנחה בשנת 2008 לפעול על בסיס עקרון הזהירות המונעת ולהמעיט בדיבור באותם אזורים בהם יש מיסוך לאור קרינה סלולרית מוגברת המופקת במקומות אלו.  

כיום קיימות אזהרות המצויות במעלות רבות ברחבי המדינה. יחד עם זאת, במעלית רבות לא קיימת כל אזהרה לגבי קרינה סלולרית במעלית, לא כל שכן באזורי מיסוך אחרים כממ"דים ורכבות.

אנטנות סלולריות הסמוכות לאזורי מיסוך

אנטנות סלולריות הממוקמות בקרבת אזורי מיסוך כמעליות וממ"דים מהוות גם הן נדבך נוסף לסיכון בריאותי משמעותי לכל המצוי באותם אזורי מיסוך, בטח ובטח ככל ומשוחח במכשיר הסלולרי.

המישור המשפטי

למשרדנו הגיעו לאורך השנים לקוחות רבים אשר התלוננו על הקשר בין המחלה בה לקו לבין קרינה סלולרית שנבעה משהייתם במקומות שונים בעלי מאפייני מיסוך, הן במסגרת עבודתם והן במסגרת חייהם האישיים.

מובן כי נדרש לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לנסיבותיו, אולם ככל ואותן נסיבות מקשרות בין הדברים וככל והטיעונים משפטיים מוכיחים את הנדרש, ניתן לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעת נזיקין. 

הפניות הרבות המגיעות אל משרדנו לאורך השנים נוגעות לנזקים בריאותיים שהופיעו אצל לקוחותינו הנוגעים לשהייה בקרבת אנטנות סלולריות או אנטנה סלולרית, באזורי מיסוך שונים כמעליות, חדרי ממ"ד, מעבדות.

משרדנו מטפל לאורך השנים במקרים רבים הנוגעים לקיומן של אנטנות סלולריות במרחב ובקרבת אזורי מיסוך שונים.

הגשת תביעה במישור הנזיקי עקב נזק בריאותי שנגרם לפרט עקב קרינה סלולרית מצריכה בחינה מחושבת ומדוקדקת ביותר של נסיבות המקרה תוך מציאת הסיבות המשפטיות הקשורות לנזק. העובדה כי אזורי מיסוך כמעלית, מעבדות שונות, רכבת ממ"ד, מצויים סביבנו כל העת, מחייבת את האחראים על אותם מקומות לנקוט משנה ולנהוג כנדרש מהם על פי חוק. קרינה סלולרית המופקת במקומות בעלי מיסוך גבוהה, מהווה קרינה סלולרית מסוכנת. החשיבות שבשמירה על בריאות המתגוררים או העובדים במקום הינה קריטית. שימוש וחשיפה לקרינה סלולרית מסוכנת באזורי מיסוך ועל האחראים על אותם אזורים לנהוג באופן זהיר כמחויב בחוק ולשמור על בריאותם ובטיחותם של העובדים באותם מקומות. ככל והללו לא מתקיימים ונגרם לניזוק נזק פיזי, ניתן התאם לנסיבות להגיש תביעה נזיקית לבית המשפט.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן