תביעות סלולר

תביעות סלולר ביחסי עבודה

ברבים ממקומות העבודה מקבלים העובדים מכשירי סלולר מטעם העסק. אותם מכשירי סלולר משמשים את העובדים בעת עבודתם ולעיתים אף מחוץ אליהם וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות בכל מקרה ומקרה.

תביעות סלולר בסיום יחסי העבודה

לעיתים קרובות אותם מכשירי סלולר עם מספרים ייעודיים להם השייכים לעסק, מהווים סלע מחלוקת כאשר אותם יחסי עבודה בין הצדדים עולים על שרטון.

אל משרדנו מגיעים לאורך השנים רבים, בין אם מעסיקים ובין עם עובדים, בטענות שונות כגון מכשירם הסלולרי אשר היה בבעלותם נלקח מהם לאחר סיום עבודתם, עובד אשר לקח עימו מכשיר וקו השייך לעסק וכו'. בכל אותם מקרים הסכסוך נוגע לתביעות סלולר במישור דיני עבודה והחוקים הרבים הקיימים במישור יחסי עובד מעביד.

בתי המשפט לענייני עבודה

בתי המשפט לענייני עבודה הם אלו שבדרך כלל עוסקים בתביעות סלולר מעין אלו וזאת במקרים שהסכסוך באשר למידע המצוי במכשיר הסלולר, ציוד סלולרי, קו סלולרי ותוכנית שימושים סלולרית נוגעים במישרין או בעקיפין ליחסי העבודה בין הצדדים.

סכסוך המתבסס על סלולר ונזקיו

עובד המשאיר ציוד סלולרי, בידיו ללא הרשאה מהעסק, עלול לגרום לנזקים כספיים ותפקודיים גדולים לעסק ולשמו הטוב. ככלל, פעולות הנוגדות את יחסי העבודה בין הצדדים ואת החוק, עלולים לגרום לנזקים גדולים, כספיים, תפקודיים ולשם הטוב הן של עובדים והן של המעסיקים, בהתאם לכל מקרה ומקרה.

לעיתים קיים מידע רב חשיבות במכשיר הסלולרי, מידע הנוגע ללקוחות העסק, לרעיונות השייכים לעסק ולקניין רוחני. השתייכותו של אותו מידע חשוב למי מהצדדים, לעובד או למעסיק הינה מהותית ובעלת השלכות משמעותיות לצדדים, הן במישור הכלכלי, הכספי, התדמיתי והתפקודי.

מידע חשוב המצוי במכשירו של עובד או מעסיק, לעיתים מורכב מסודות עסקיים, קנייניים, רעיונות ייחודיים שטרם הוגנו בפטנט וכו. דהיינו, מידע חשוב ומשמעותי לעסק או לחברה אשר מסירתו לגורם זר עלולה להמית אסון על אותה חברה.

סיום יחסי עבודה עלול לגרום למי מהצדדים לדרוש דרישות בלתי חוקיות שאינן עומדות בקנה אחד עם דרישות הדין. מכשיר סלולרי והמידע המצוי הינם שני דברים נפרדים. פעולות בלתי נכונות משפטית עלולות לפגוע באופן חמור בצד אשר מידע השייך לו מצוי אצל הצד האחר.

תביעות סלולר

למשרדנו הגיעו לאורך השנים לקוחות רבים אשר טענו להפרות חוק הנוגעות למכשיר הסלולרי ולקו, בסיום יחסי העבודה. פעמים רבות הטענות נגעו למידע אשר היה מצוי במכשיר.  משרדנו, בעל מומחיות רבת שנים בתחום הייחודי של תביעות סלולר, קצר הצלחות רבות בכל הנוגע לעניינים אלו שנדונו בבתי המשפט השונים.

חוקיות איכון מכשיר סלולר

בעניין זה עולה השאלה לעניין איכון מכשיר סלולרי המצוי ברשותו של העובד וזאת בכדי ליצור מעקב אחרי פעולותיו. תחום מעקב אחרי עובד הינו רגיש ביותר ולעיתים רבות הפעולות המבוצעות בו אינן חוקיות. מעקב אחרי עובד באמצעות הטלפון הנייד פוגע, על פניו, בזכותו של העובד לפרטיות ובאוטונומיה. מאידך, קיימים מקרים רבים בהם אושרו בבתי המשפט מעקבים אחרי המכשיר הסלולרי של עובד אשר הובילו להבנה כי אותו עובד נעדר בפועל מאותם מקומות עליהם הצהיר מתוקף עבודתו ומשכך לא ביצע נאמנה את עבודתו.

שאלת איכון המכשיר הסלולרי נסבה בעיקר סביב מישור סיום יחסי העבודה בין הצדדים ותשלום פיצויי פיטורין לעובד. בתי המשפט לענייני עבודה עסקו פעמים רבו בשאלות הנוגעות לשימוש באמצעים דיגיטליים לצורך מעקב אחר עובד. נקבע בין היתר כי יש להניח שורה של הגבלות על מעביד באשר לטכנולוגיות מעקב אחר עובד ובכל מקרה אסור שפעולה כזו תעלה על הנדרש.

כמו כן נקבע בפסיקה כי על מעסיקים לפרסם בפומבי ולידיעת עובדיהם את נוהלי הפיקוח והמעקב  ואף לדאוג כי נהלים אלו יבואו לידי ביטוי בהסכמי העבודה. משמע, ככל ונעשה מעקב איכון במכשיר הסלולרי של עובד שלא בסמכות אזי ניתן להגיש תביעות סלולר בבית המשפט לענייני עבודה תוך דרישה לפיצוייו פיטורין או ביטול פעולתו של המעסיק, מאידך ככל ושיטת המעקב אחר המכשיר הסלולרי תקפה, המעסיק רשאי לבצעה ופעולותיו בהתאם למסקנותיו, יהיו ,ככלל ובהתאם לכל מקרה ומקרה, תקפות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן