אנטנות סלולריות

אחריות רשויות להצבת אנטנות סלולריות בשטחן

הקמת אנטנות סלולריות מצריכה אישורים והיתרים רבים בהתאם לדרישות החוק. קיימים סוגים שונים של אנטנות סלולריות, בן היתר אנטנות עוקץ, משתפלות, תורן, מתקני גישה סלולרים.

הצבתן של אנטנות סלולריות בשטחים ציבוריים, בין אם בעלת הקרקע הינה עירייה או מועצה מקומית, אזורית, מצריכה את אותן רשויות לנקוט, בטרם מציבות הן אנטנות סלולריות במרחב הציבורי, במשנה זהירות והגנה על התושבים הגרים בשטחן.

קיימת אחריות מובנת במישור המנהלי והמוניציפאלי לרשויות ביחס לתושבים הגרים בתחומן, אם במישור הבטיחותי, הבריאותי, איכות החיים ושגרת החיים באשר למרחב הציבורי ולשירותים המוניציפלים הניתנים לתושבים.

הקמת אנטנה סלולרית במרחב הציבורי

ההקמה של אנטנות סלולריות במרחב הציבורי, כאשר המקימה הינה הרשות על שטחה שלה, מצריכה את אותה רשות לעמוד בכללים, היתרים וחוקים רבים. לראייה, אנטנות סלולריות אשר מוצבות על ידי הרשויות בשטחיהן, מצריכות אישוריי בנייה מטעם הועדות השונות לתכנון ובנייה ובכלל זה אישורי מהנדסי הועדות.

זאת ועוד, רשויות, בין אם מדובר בעיריות ובין אם במועצות מחויבות בהגינות, שקיפות ופעילות תקינה ביחס לחוק ולתושבי אותן רשויות.

על הרשות מוטלת חובה ליידע את הציבור בתוכניות הנוגעות לשטחה. המידע צריך להיות מלא בהתאם לחובות הרשות לתום לב וכללי מנהל תקינים.

כחלק מחובות תום הלב, ההגינות והשקיפות של הרשויות, נדרשות אותן רשויות להודיע על הקמת אנטנות סלולריות בשטחן כך שתושבים יוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם למיקום הצבתן של האנטנות הסלולריות .

לאורך השנים הגיעו אל פתח משרדנו מקרים בהם תושבים עמדו חסרי אונים לנוכח הצבת אנטנות סלולריות שלא בידיעתם וללא אישורם של אותם תושבים, בשטח ציבורי על ידי הרשות.

מצב דברים זה, אנטנות סלולריות ליד הבית ובשטח ציבורי בבעלות הרשות, מביא לחשש בריאותי אמיתי של הגרים בקרבת האנטנות הסלולריות לנוכח הקרינה הסלולרית הנפלטת מתפעולן. בין אם מדובר באנטנה סלולרית אחת או במספר אנטנות סלולריות, קיים חשש בטיחותי ממשי לאור החשמל הרב הזורם לצורך תפעול אותן אנטנות סלולריות, קיים חשש פסיכולוגי, קיימת פגיעה משמעותית וחמורה באיכות החיים, בשגרת החיים ופגיעה חמורה בערך הנכס המצוי בקרבת האנטנות הסלולריות.

לעיתים, עולה השאלה בדבר אחריותו של גורם נוסף, למשל קבלן אשר מכר דירות לתושבים בסמוך למתחם אנטנות סלולריות אשר בבעלות הרשות מבלי ליידע אותם ובכך לא אפשר להם להגיע להחלטה כאשר מולם מצוי כל המידע הרלוונטי. מובן כי אילו היה הקבלן מעדכן את הרוכשים בדבר קיומו של המפגע בטרם רכשו את הנכס, רבים, אשר חוששים ממגורים בקרבת אנטנות סלולריות, יכלו לבחור שלא לרכוש את הנכס בקרבת אנטנות סלולריות ולחפש עבורם ועבור משפחתם נכס אחר.

ככלל, על קבלן , היודע על קיום אנטנות סלולר או לתכנית להקמתן בקרבת הפרויקט שמקים, מוטלת חובה לעדכן את הקונים בדבר מידע קריטי זה. חובה זו המוטלת, לצורך העניין, על קבלן, הינה בהתאם לתנאי החוק הרבים ובין היתר חוק המכר, חוק החוזים ועל בסיס חובת תום הלב.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן